Унифарм АД - Продукти


Аторвастатин

Търговско наименование:

Аторвистат К 20 мг

Генерично наименование:

Atorvastatin calcium trihydrateСъдържание в дозова единица:

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg атoрвастатин (atorvastatin) като аторвастатин калций трихидрат.

Лекарствена форма и опаковка:

Кутия по 30 филмирани таблетки

Показания:

Хиперхолестеролемия
Аторвастатин е показан като допълнение към хранителен режим за намаляване на повишените общ холестерол (total С), LDL холестерол (LDH C), аполипопротеин В и триглицериди при възрастни, юноши и деца на възраст 10 и повече години с първична хиперхолестеролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготен вариант) или комбинирана (смесена) хиперлипидемия (отговаряща на тип IIа и IIb от класификацията на Fredrickson), когато ефектът на хранителния режим и другите нефармакологични методи е недостатъчен.
Аторвастатин е показан също за понижаване на общия холестерол и LDL C при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като допълнение към другите методи за понижаване нивото на липидите (напр. афереза на LDL) или в случаите, когато тези методи не са налични.
Прoфилактика на сърдечно-съдово заболяване
Профилактика на сърдечно-съдови инциденти при пациенти, при които е оценен висок риск за първи сърдечно-съдов инцидент (вж. точка 5.1), като допълнение към корeкцията на другите рискови фактори.

Начин на приложение:

Перорално

Начин на отпускане:

С рецепта