Унифарм АД - Кариери
Начало ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Развитие на човешките ресурси
През 2012 г. УНИФАРМ АД сключи договор с Агенция по заетостта за за осигуряване на заетост по проект „Ново начало – от образование към заетост“ за периода от 16.07.2012 г. до 01.06.2013 г. По този проект баха наети и обучени  стажанти на възраст до 29 години по следните професионални направления – Химик-аналитик, Химик-биохимия, Машинен инженер и Техник, поддръжка компютърни мрежи.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския соцален фонд на Европейския съюз.

След приключване на договара с Агенция по заетостта, трудовата заетост на стажантите беше продължена в УНИФАРМ АД.


От 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г. УНИФАРМ АД работи по договор ESF-2101-01-11011 за повишаване на адаптивността и производителността на своите служители. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския социален фонд и правителството на Република България по Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси".

В програмата участват 57 служители от всички структурни звена на компанията. Служителите се обучават в четири направления - фармация за неспециалисти, английски език, компютърни умения и ключови компетенции. Обученията са свързани с потребностите на предприятието и служителите, заети в неговите структури.

Участието на Унифарм АД в проект от този мащаб изразява амбицията на компанията да развива своите служители и да насърчава повишаването на тяхната квалификация успоредно с въвеждането на европейски стандарти в качеството на предлаганите лекарствени продукти. За повече информация се обръщайте към Росица Павлевска, ръководител на проекта – тел. 97 00 312

След успешно приключване на проекта, УНИФАРМ АД ще кандидатства с нов проект по Оперативна програма по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2” по направленията обучение по Фармация за нефармацевти и обучение по английски език

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Унифарм АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."