Унифарм АД

Начало Новини
Унифарм работи по проект за развитие на човешките ресурси
Петък, 02 Юли 2010
УНИФАРМ АД работи по договор ESF-2101-01-11011 за повишаване на адаптивността и производителността на своите служители. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския социален фонд и правителството на Република България по Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси". В програмата участват 57 служители от всички структурни звена на компанията.
повече
 
Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.


На 29.01.08 в Унифарм АД се проведе среща с представители на медиите, с цел представяне на финансовите резултати на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008 г.

За периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г. Унифарм АД постигна 8.3% ръст на приходите от продажби на лекарствени продукти, спрямо същия период на 2007 г. Нетната печалба за посочения период отбелязва ръст от 230% спрямо предходната година.

Вижте презентация за четвъртото тримесечие на 2008 г., представена от д-р Огнян Палавеев - изпълнителен директор на Унифарм АД и г-н Росен Казаков - директор "Връзки с инвеститорите".
 
Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в...
Петък, 02 Юли 2010

Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.


Решението за увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв., взето на проведено ИОСА на 26.11.2008 г., е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.

Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана от собствени средства.

Акционерите без клиентски сметки могат да пълучат депозитарните си разписки в офиса на Унифарм, Дирекция "Връзки с инвеститорите".
 
Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.


Унифарм АД отбелязва 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г., спрямо същия период на предходната година. Приходите от продажба на продукция са нарастнали с 6.6% спрямо предходния период.

През отчетния период дружеството е внедрило в производство нов продукт – Депрексор, за лечение на заболявания на Централната нервна система, като са подобрени производствените технологи на три продукта – Кетотифен, Пираминол и Тамоксифен. В процес на разработка са нови разтвори за хемодиализа, като дружеството получи от Изпълнителната агенция по лекарствата и лиценз за производството на сиропи.

Унифарм АД получи регистрации за продажба на Мовикс таблетки в Армения и Казахстан, Правастатин Унифарм – в Полша и Тунис, и Пентоксифарм в Средна Азия. Предстои регистрация на Правастатин в Сърбия.

За повече информация вижте финансовия отчет и междинния доклад за дейността на дружеството
 
На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите
Петък, 02 Юли 2010

На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се избра независим одитен комитет и се гласува увеличение на капитала със собствени средства

На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се взеха следните решения:

1. Избор на независим одитен комитет на основание и при условията на чл. 40е и следващи от ЗНФО за срок от 3 /три/ години, с членове Иванка Атанасова Панова; Емил Георгиев Костов; Ивайло Павлинов Игнатов. 2. Общото събрание приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана по следния начин: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно установения задължителен размер на Фонд „Резервен".

Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ броя с номинал 1 /един/ лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Заверяването на сметките на акционерите с новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни след провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание, на което е взето решение за увеличаване на капитала. 3. Общото събрание приема предложенията на Управителния съвет за изменение и допълнение на устава: Чл. 6 от Устава на дружеството да се измени, както следва: Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева и е внесен изцяло.". Чл. 7 от Устава на дружеството да се измени както следва: Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с номинална стойност - 1 /един/лев всяка една.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 9 от 11