Унифарм АД
Начало Новини
Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в...
Петък, 02 Юли 2010

Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.


Решението за увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв., взето на проведено ИОСА на 26.11.2008 г., е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.

Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана от собствени средства.

Акционерите без клиентски сметки могат да пълучат депозитарните си разписки в офиса на Унифарм, Дирекция "Връзки с инвеститорите".
 
Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.


Унифарм АД отбелязва 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г., спрямо същия период на предходната година. Приходите от продажба на продукция са нарастнали с 6.6% спрямо предходния период.

През отчетния период дружеството е внедрило в производство нов продукт – Депрексор, за лечение на заболявания на Централната нервна система, като са подобрени производствените технологи на три продукта – Кетотифен, Пираминол и Тамоксифен. В процес на разработка са нови разтвори за хемодиализа, като дружеството получи от Изпълнителната агенция по лекарствата и лиценз за производството на сиропи.

Унифарм АД получи регистрации за продажба на Мовикс таблетки в Армения и Казахстан, Правастатин Унифарм – в Полша и Тунис, и Пентоксифарм в Средна Азия. Предстои регистрация на Правастатин в Сърбия.

За повече информация вижте финансовия отчет и междинния доклад за дейността на дружеството
 
На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите
Петък, 02 Юли 2010

На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се избра независим одитен комитет и се гласува увеличение на капитала със собствени средства

На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се взеха следните решения:

1. Избор на независим одитен комитет на основание и при условията на чл. 40е и следващи от ЗНФО за срок от 3 /три/ години, с членове Иванка Атанасова Панова; Емил Георгиев Костов; Ивайло Павлинов Игнатов. 2. Общото събрание приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана по следния начин: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно установения задължителен размер на Фонд „Резервен".

Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ броя с номинал 1 /един/ лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Заверяването на сметките на акционерите с новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни след провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание, на което е взето решение за увеличаване на капитала. 3. Общото събрание приема предложенията на Управителния съвет за изменение и допълнение на устава: Чл. 6 от Устава на дружеството да се измени, както следва: Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева и е внесен изцяло.". Чл. 7 от Устава на дружеството да се измени както следва: Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с номинална стойност - 1 /един/лев всяка една.
 
Начална дата за изплащане на дивидент - Унифарм АД започва изплащане на дивидент
Петък, 02 Юли 2010

Начална дата за изплащане на дивидент - Унифарм АД започва изплащане на дивидент от 15.10.2008


Съгласно чл. 115в, ал. 5 и 6 от ЗППЦК, във връзка с изплащане на дивидент, Унифарм АД обявява, че изплащането на дивидент за 2007 г. започва от 15.10.2008 г.

Съгласно Приложение № 27 от Правилника на Централен Депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник и за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната
 
Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител по договаряне
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител по договаряне


В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF - 2101-01-11011
на Европейския социален фонд обявява процедура за определяне на изпълнител с договаряне с обект: "Избор на изпълнител за извършване на обучения на заети лица в Унифарм АД по обособена позиция"

• 001 - Фармация за нефармацевти.

Приложени са необходимите тръжни документи за желаещите кандидати.
Можете да ги изтеглите от тук.
 
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»

Страница 9 от 10