Унифарм АД - За инвеститори

Начало Информация за одиторите
Информация за одиторите

На ОСА през 2012 година акционерите на "Унифарм" АД избраха „Дружество за Одит и Консултации ООД” за одиторско предприятие, което да завери годишните отчети на дружеството през 2013 година. 

“Дружество за одит и консултации” ООД е специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 037 в Държавен вестник бр.2, стр. 54 и е вписано под № 46 в Списъка на Националния съвет по счетоводство към Министерство на финансите на дружествата, имащи право да провеждат обучение по Международните стандарти за финансово отчитане. Притежава лиценз за одит на застрахователни и осигурителни предприятия и институции.“Дружество за одит и консултации” ООД е член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България.Дъщерна компания на “Дружество за одит и консултации” ООД е “АКТА ПРИМ” ООД, специализирана в счетоводно обслужване и изготвяне на финансови отчети.

“Дружество за одит и консултации” ООД работи с висококвалифицирани сътрудници и консултанти в теорията и практиката на счетоводството, данъците и финансите. Персоналът на “Дружество за одит и консултации” ООД е специализиран и обучен, и притежава задълбочени познания за: 

Директиви на Европейската общност 
Международни счетоводни стандарти 
Международни стандарти за финансово отчитане 
Български счетоводни стандарти 
Одиторски стандарти 
Търговско, финансово, данъчно, банково, и трудово право 

Цялостната дейност на “Дружество за одит и консултации” ООД е с висока степен на автоматизация, което подобрява бързината и ефективността на консултантската и счетоводна работа. Системата е създадена и се поддържа от фирма ITS. Дружеството разполага със съвременни професионални програми с гъвкави възможности да удовлетворява изискванията на различни счетоводни системи. Разработени са версии на английски, немски, френски, руски и български език.


“Дружество за одит и консултации” ООД има над 60 клиента – местни и чуждестранни инвеститори в различни сфери на българската икономика и ежегодно разширява клиентската си база и пазарното си присъствие. Ние притежаваме богат практически опит в одитиране на финансовите отчети на крупни предприятия в отраслите на:

МАШИННА И СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
ВОЕННА ИНДУСТРИЯ
ХИМИЧЕСКА И ФАРМАЦЕФТИЧНА ИНДУСТРИЯ 
ЕНЕРГЕТИКА 
ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ 
ЦЕЛУЛОЗНО – ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
ХОЛДИНГОВИ СТРУКТУРИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИ 
МЕДИИ 
НЕЗАВИСИМ ОДИТ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ