Унифарм АД - За инвеститори

Начало Често задавани въпроси
Често задавани въпроси

За инвеститори / Често задавани въпроси

Ще има ли дивидент за 2015 година?
Да.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год., а именно: печалбата за 2015 год. в размер на 1 139 036,79 лева /един милион сто тридесет и девет хиляди тридесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки /, след заделяне на 10 % /десет процента/ законов резерв – 113 904 лева /сто и тринадесет хиляди деветстотин и четири лева/, да се разпредели както следва: 900 000 лева /деветстотин хиляди лева/ - за дивидент на акционерите - 0,15 / нула цяло и петнадесет/ лева за 1 /един/ брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 125 132,79 лева /сто двадесет и пет хиляди сто тридесет и два лева и седемдесет и девет стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „ДСК ” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.Ще има ли дивидент за 2014 година?

Да.
 

Общото събрание на акционерите прие предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год., а именно: печалбата за 2014 год. в размер на 1 809 689,97 лева /един милион  осемстотин и девет хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки /, след заделяне на 10 %  /десет процента/ законов резерв – 180 969 лева / сто и осемдесет хиляди деветстотин шестдесет и девет лева/, да се разпредели както следва:  1 200 000 лева /един милион и двеста хиляди лева/ – за дивидент на акционерите, по 0.20 / нула цяло и двадесет/ лева  за 1 /един/ брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 428 720,97 лева /четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева и деветдесет и седем стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „ДСК ” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.Има ли дивидент за 2013 година?
Да.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „ДСК” ЕАД  в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.
Общото събрание на Унифарм АД взе следното решение: приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год., а именно: печалбата за 2013 год. в размер на 728 009,58 лева /седемстотин двадесет и осем хиляди и девет лева и педесет и осем стотинки/, след заделяне на 10 % законов резерв – 72 801 лева / седемдесет и две хиляди осемстотин и един лева/, да се разпредели както следва: 540 000 лева /петстотин и четиридесет хиляди лева/ – за дивидент на акционерите, по 0.09 лева за 1 /един/ брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 115 208,58 лева /сто и петнадесет хиляди двеста и осем лева и петдесет и осем стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви. 

Има ли дивидент за 2012 година?

Да.


Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: печалбата за 2012 год. в размер на 394 387,38 лева /триста деветдесет и четири хиляди триста осемдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки/, след заделяне на 10 % законов резерв – 39 439 лева / тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и девет лева/, да се разпредели както следва: 300 000 лева /триста хиляди лева/ – за дивидент на акционерите, по 0.05 лева за 1 /един/ брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 54 948,38 лева /петдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви.

 В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „ДСК” ЕАД  в страната. Изплащането на дивидента ще започне в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.
Има ли дивидент за 2011 година?

Да.

Общото събрание на акционерите приема предложението на акционера Огнян Донев, за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 год., а именно: печалбата за 2011 год. в размер на 2 120 341.57 лева /два милиона сто и двадесет хиляди триста четиридесет и един лева и петдесет и седем стотинки/, както и 194 425,17 лева /сто деветдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева и седемнадесет стотинки/ неразпределена печалба от минали години или общо 2 314 766.74/ два милиона триста и четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/, след заделяне на 10 % законов резерв – 231 477 лева / двеста тридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и седем лева/, да се разпредели както следва:  1 500 000 лева / един милион и петстотин хиляди/ – за дивидент на акционерите, по 0.25 лева за 1 /един/ брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 583 289,74 лева / петстотин осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви.

Има ли дивидент за 201
0 година?

Да.

Печалбата за 2010 г. е в размер на 1 230 781.33 /един милион двеста и тридесет хиляди и седемстотин осемдесет и един и 0.33/ лева. След заделяне на 10% за задължителен резерв – 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева, да се разпредели както следва: 840 000 /осемстотин и четиридесет  хиляди/лева – по 0.14 лева за 1 /един/ брой акция за дивидент на акционерите; остатъкът от печалбата ще бъде отнесена за допълнителни резерви. Дивидентът ще се изплаща в 3-месечен срок от датата на провеждане на Общото събрание чрез Централния Депозитар както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „ОББ” АД в страната.
Как мога да разбера каква е стойността на акциите за деня?


Има справка за котировките на акциите в почти всички ежедневници и в сайта на "Българска Фондова Борса - София" АД, както и в

www.investor.bg

www.darikfinance.bg/

Къде и по какъв начин мога да си получа депозитарната разписка?

В седалището на Дружеството – София 1797, ул. Трайко Станоев № 3. Телефони: 02/9700305, Факс: 02/9712086; 02/9714532
Възпрепятстван съм лично да получа дивидента си.

Възможно е единствено чрез нотариално заверено пълномощно.

Как мога да продам или купя акции на "УНИФАРМ" АД на Българската фондова борса?


За да продадете или купите акции на "УНИФАРМ" АД на Българската фондова борса е нужно да използвате услугите на инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща).
Възпрепятствам съм лично да си получа депозитарна разписка.


Срещу писмена заявка с посочени: ЕГН и точен обратен адрес, можете да си получите депозитарната разписка по пощата или чрез издаване на дубликат от инвестиционен посредник.
Изгубил съм си депозитарната разписка, как мога да получа копие?


Трябва да се обърнете към инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща), за да Ви се издаде дубликат.
Как да разбера кога ще се проведе Общото събрание на Дружеството?


Съгласно ЗППЦК Дружеството е длъжно да проведе редовното Общо събрание на Акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
Как мога да се запозная с дневния ред на Общото събрание
?

Дневният ред е включен в Покана за Общото събрание. Тя се публикува в Търговския регистър и в един ежедневник. Съгласно чл. 115 от ЗППЦК Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща до Комисията по Финансов Надзор, в Централен Депозитар и БФБ най-малко 30 дни преди провеждане на Събранието.