Унифарм АД

Начало Актуални съобщения Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Петък, 02 Юли 2010
На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

„УНИФАРМ” АД

(наименование на бенефициента)

със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. Трайко Станоев № 3,  адрес за кореспонденция : 1797 София,  ул. Трайко Станоев № 3, тел.: 02/8706029 , факс: 02/9714532 , Интернет адрес :  www.unipharm.bg

лице за контакт: Димитър Чипанов , на длъжност зам. директор "Технически въпроси", тел.: 02 970 03 05

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ ТМГ -02-19/09.07.2009г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за фармацевтичната промишленост по обособени позиции:

Обособена позиция 01 Вихрослойна сушилня

Обособена позиция 02 Линия за сухо смесване с калибриране

Обособена позиция 03 Таблетна преса

Обособена позиция 04 Филмиращо устройство

Обособена позиция 05 Първична и вторична опаковка

Обособена позиция 06 "Тегловни везни”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: България, 1797 София, ул. Трайко Станоев № 3 всеки работен ден от 4.03.2010г. от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес: www.unipharm.bg .            , www.ibsme.org.

Оферти се подават на адрес: гр.София и адрес на управление: ул. Трайко Станоев , № 3

До 16.00 ч. на 22/03/2010 г.

(ден, месец, година )

Вижте пояснителния документ.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “УНИФАРМ“ АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”.