Унифарм АД

Начало Актуални съобщения
Унифарм работи по проект за развитие на човешките ресурси
Петък, 02 Юли 2010
УНИФАРМ АД работи по договор ESF-2101-01-11011 за повишаване на адаптивността и производителността на своите служители. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския социален фонд и правителството на Република България по Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси". В програмата участват 57 служители от всички структурни звена на компанията.
повече
 
Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.

Унифарм представи резулатите за четвъртото тримесечие на 2008 г.


На 29.01.08 в Унифарм АД се проведе среща с представители на медиите, с цел представяне на финансовите резултати на дружеството за четвъртото тримесечие на 2008 г.

За периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г. Унифарм АД постигна 8.3% ръст на приходите от продажби на лекарствени продукти, спрямо същия период на 2007 г. Нетната печалба за посочения период отбелязва ръст от 230% спрямо предходната година.

Вижте презентация за четвъртото тримесечие на 2008 г., представена от д-р Огнян Палавеев - изпълнителен директор на Унифарм АД и г-н Росен Казаков - директор "Връзки с инвеститорите".
 
Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в...
Петък, 02 Юли 2010

Увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв. е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.


Решението за увеличението на капитала на Унифарм АД на 1 000 000 лв., взето на проведено ИОСА на 26.11.2008 г., е вписано в Търговския регистър и Централния Депозитар.

Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана от собствени средства.

Акционерите без клиентски сметки могат да пълучат депозитарните си разписки в офиса на Унифарм, Дирекция "Връзки с инвеститорите".
 
Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД с 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г.


Унифарм АД отбелязва 8.3% ръст във финансовия резултат за деветмесечието на 2008 г., спрямо същия период на предходната година. Приходите от продажба на продукция са нарастнали с 6.6% спрямо предходния период.

През отчетния период дружеството е внедрило в производство нов продукт – Депрексор, за лечение на заболявания на Централната нервна система, като са подобрени производствените технологи на три продукта – Кетотифен, Пираминол и Тамоксифен. В процес на разработка са нови разтвори за хемодиализа, като дружеството получи от Изпълнителната агенция по лекарствата и лиценз за производството на сиропи.

Унифарм АД получи регистрации за продажба на Мовикс таблетки в Армения и Казахстан, Правастатин Унифарм – в Полша и Тунис, и Пентоксифарм в Средна Азия. Предстои регистрация на Правастатин в Сърбия.

За повече информация вижте финансовия отчет и междинния доклад за дейността на дружеството
 
На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите
Петък, 02 Юли 2010

На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се избра независим одитен комитет и се гласува увеличение на капитала със собствени средства

На 26.11.2008 г. Унифарм АД проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което се взеха следните решения:

1. Избор на независим одитен комитет на основание и при условията на чл. 40е и следващи от ЗНФО за срок от 3 /три/ години, с членове Иванка Атанасова Панова; Емил Георгиев Костов; Ивайло Павлинов Игнатов. 2. Общото събрание приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 500 000 /петстотин хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева. Увеличаването на капитала е със собствени средства. Сумата, с която се увеличава капитала на дружеството е на обща стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева и е формирана по следния начин: оставаща сума от допълнителни резерви, надвишаващи нормативно установения задължителен размер на Фонд „Резервен".

Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ броя с номинал 1 /един/ лев ще се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Заверяването на сметките на акционерите с новопридобитите акции ще се извърши в срок от 14 дни след провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание, на което е взето решение за увеличаване на капитала. 3. Общото събрание приема предложенията на Управителния съвет за изменение и допълнение на устава: Чл. 6 от Устава на дружеството да се измени, както следва: Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева и е внесен изцяло.". Чл. 7 от Устава на дружеството да се измени както следва: Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с номинална стойност - 1 /един/лев всяка една.
 
Начална дата за изплащане на дивидент - Унифарм АД започва изплащане на дивидент
Петък, 02 Юли 2010

Начална дата за изплащане на дивидент - Унифарм АД започва изплащане на дивидент от 15.10.2008


Съгласно чл. 115в, ал. 5 и 6 от ЗППЦК, във връзка с изплащане на дивидент, Унифарм АД обявява, че изплащането на дивидент за 2007 г. започва от 15.10.2008 г.

Съгласно Приложение № 27 от Правилника на Централен Депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник и за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на Банка ДСК в страната
 
Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител по договаряне
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител по договаряне


В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF - 2101-01-11011
на Европейския социален фонд обявява процедура за определяне на изпълнител с договаряне с обект: "Избор на изпълнител за извършване на обучения на заети лица в Унифарм АД по обособена позиция"

• 001 - Фармация за нефармацевти.

Приложени са необходимите тръжни документи за желаещите кандидати.
Можете да ги изтеглите от тук.
 
Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител с открит избор
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител с открит избор


Унифарм АД обявява процедура за определяне на изпълнител с открит избор в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF - 2101-01-11011 на Европейския социален фонд с обект: "Избор на изпълнител за извършване на обучения на заети лица в Унифарм АД по обособени позиции"

• 001 - Чуждоезиково обучение;
• 002 - обучение по компютърни и информационни технологии".

Приложени са необходимите тръжни документи за желаещите кандидати.
Можете да ги изтеглите от тук.
 
Унифарм ще лекува ликвидността на борсата
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм ще лекува ликвидността на борсата


Фондовата борса обича силните и иновативни компании. С поредица от семинари през миналата година тя представи предимствата на капиталовия пазар пред широк кръг български компании. В резултат на това около 60 фирми обявиха намерения и конкретни планове акциите им да бъдат търгувани на фондовата борса. Последвалата криза на световните пазари и корекцията на "БФБ-София" в края на миналата и през тази година накараха голяма част от тях да преосмислят стратегията си. Според мениджърите на "Унифарм" това не е било пречка пред компанията да пусне акциите си за търговия на "БФБ".

Ценните книжа на производителя на лекарства "Унифарм" започнаха да се търгуват на регулиран пазар от 26 май с борсов код UFM. Компанията е един от най-младите членове на българския капиталов пазар, като тя пусна на фондовата борса, чрез вторично предлагане (SPO), целия си капитал - в размер на 500 хил. лв, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от един ляв всяка. Първата сделка с тези книжа беше сключена при цена 75 лв. на брой, и 20 прехвърлени акции.

Очакванията са, че с придобиването на публичен статут "Унифарм" ще стабилизира позициите си на местния фармацевтичен пазар, както и че ще повиши доверието на акционерите и потребителите на лекарствени средства в нея.

Началото

От 2000 г. "Унифарм" е част от групата "Софарма", която обединява шест предприятия в динамична корпоративна структура, включваща още "Врамед" АД, "Фармахим Холдинг" АД, "НИХФИ" АД и "Ростбалканфарм".

"Унифарм" инвестира в производствена и научно- внедрителска дейност основно в областта на генеричните продукти. Фирмата произвежда както собствени продукти, така и такива по възлагателен договор за своя основен партньор "Софарма", като последните заемат почти една трета от общата продукция за изминалата отчетна година. Две трети от продуктите на възложител се реализират на външни пазари като Полша, Литва, Латвия, Русия, Украйна, Казахстан, Киргизстан и др.

Българският пазар е основен за "Унифарм", тук се реализира по-голяма част от произведените от нея лекарствени продукти. Част от продукцията на фирмата се експортира и в страни като Русия, Украйна, Грузия, Прибалтийските държави, Полша, Македония и др.

Капитал

Акционерният капитал на "Унифарм" е 100% собственост на физически лица. Основният играч е Огнян Донев, изпълнителен директор, а също и акционер в "Софарма", който държи 38.37% от акциите с право на глас. Общо 19.25% от книжата са в ръцете на Венцислав Стоев, а председателят на управителния съвет и изпълнителен директор Огнян Палавеев е собственик на 12.89 процента.

Продукти

Производството на "Унифарм" е съсредоточено в три основни направления: твърди и течни лекарствени форми и концентрати за хемодиализа. Основно място в производствената листа на фирмата заемат таблетните форми (83% от общото производство), а течните лекарства и мазила, включително и препарати за хемодиализа - 17 процента. Фирмата е основен производител на концентрати за хемодиализа (разтвори) в България, като обезпечава около 65% от потреблението на лечебните заведения в страната. Дружеството работи с производствен капацитет на таблетни форми от 480 млн. таблети годишно (Цех 2 и Цех 3).

През 2007 г. в "Унифарм" са произведени 10.6 млн. опаковки и 1765 т концентрати за хемодиализа. За миналата година фирмата е реализирала приходи от продажби на медикаменти за 16.946 млн. лв. (ръст от 28.9%), като в обема на приходите таблетните форми заемат 86%, концентратите за хемодиализа - 9%, а течните лекарствени форми - 5 на сто.

Пазарно участие

За периода 2004-2007 г. "Унифарм" отбелязва ръст на приходите от продажби на лекарствени продукти между 2.5% и 27 на сто. Според доклад на IMS Health за България, "Унифарм" заема 20-о място с 1.5% пазарен дял от общия лекарствен пазар (български и внос). Според същия доклад фирмата запазва 4-о място (след преминаването на производството на НИХФИ към "Унифарм") по продажби на български лекарства за 2006 г. с дял от 7.1% след "Балканфарма-Дупница", "Софарма" и "Чайкафарма".

Фармацевтичният пазар в България от 2001 до 2006-а се характеризира със средногодишен ръст - 18.5 на сто. За периода 2007 - 2012-а се очаква обемът на пазара в стойност да нарасне с близо 40% - до 909 млн. евро, което означава, че ще бележи средногодишен ръст от 5.6 процента.

Инвестиции

За периода 2004-2007 г. "Унифарм" е инвестирало общо 13.6 млн. лева. Разширен и преоборудван с нови машини е таблетният цех и е изградена нова производствена линия за твърди таблетни форми. Основно реконструиран е секторът за производство на концентрати за хемодиализа и е изградена нова линия за течни лекарствени форми.

"Унифарм" усвоява субсидия за създаване на нов медицински продукт от Националния иновационен фонд, като стойността на инвестицията е 702 634 лева. Реализира се и проект по PHARE и EFCD на стойност 79 219 евро за внедряване на контролно-аналитична апаратура за тестове и анализ на химически субстанции.

Създадени са нови складови помещения за суровини, материали и готова продукция с обща площ 1700 кв. м и изцяло е подновена инфраструктурата на фирмата.

За реализирането на инвестиционните си планове "Унифарм" ще разчита на собствени средства, банкови заеми и евентуално увеличение на капитала, за което общото събрание на акционерите е овластило управителния съвет.

РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност "Унифарм" е изложено на различни финансови рискове, най-важните сред които са: валутен, кредитен, ценови и ликвиден риск. Дружеството почти изцяло осъществява своите разплащания в местна валута, няма ангажименти в друга валута, поради което валутният риск е минимизиран. За своята дейност през 2007 г. предприятието не е използвало банкови заеми. През миналата година е използван алтернативен кредитен ресурс за оборотни средства (заем от "Софарма"), условията на който не концентрират съществен лихвен риск за дружеството. В своята търговска дейност "Унифарм" предоставя на по-големите си клиенти кредитни периоди от една седмица до 90 дни. От своя страна то също ползва кредитни периоди в рамките до 90 дни, предоставени му от неговите доставчици, фиксирани в сключените договори. В този смисъл е постигнато минимизиране и на кредитния риск.

Ценовата политика е функция от три основни фактора - структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. "Унифарм" прилага гъвкава фирмена стратегия с цел поддържане на оптимално ниво на производствените разходи, разширяване на номенклатурата на производството и поддържане на пазарни и конкурентни ценови равнища на произвежданите продукти.

Дружеството се съсредоточава върху производството на продукти, базирани върху утвърдени субстанции с доказани качества, затова рискът от забрана или спиране на определени медикаменти заради неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве е сведен до минимум.

"УНИФАРМ" ЩЕ РАЗПРЕДЕЛИ ПО 2 ЛВ. ДИВИДЕНТ

Очаква се фармацевтичната компания "Унифарм" да разпредели по 2 лв. дивидент на всяка акция. Решението за това ще бъде гласувано на общото събрание на дружеството на 22 юли 2008 година.

Положителният финансов резултат на компанията за 2007 г. е 524.36 хил. лева. Предложението е 1 млн. лв. от неразпределената печалба (общо 6.4 млн. лв.) да се раздаде като дивиденти. Останалата част ще отиде в допълнителните резерви на дружеството, след като се заделят 10% законови резерви.

Последната дата за сключване на сделки с книжа на БФБ, които може да участват в гласуването, беше 4 юли.

МЕНИДЖМЪНТЪТ


"Унифарм" има двустепенна форма на управление. В Надзорния съвет влизат д.и.н. Огнян Донев - председател, Венцислав Стоев и д-р Стоян Гаров. Председател на управителния съвет и изпълнителен директор е д-р Огнян Палавеев. Той е завършил висше образование в Германия и 36 години работи в областта на икономиката и търговията. През 2007 г. защитава дисертационен труд, с което му се присъжда научна степен "Доктор по фармация". От 11 г. е изпълнителен директор на "Унифарм". Останалите членове на оперативното управление са инж. Димитър Чипанов - заместник-директор "Технически въпроси", магистър фармацевт Анета Истилянова - ръководител направление "Течни лекарствени форми", магистър фармацевт Владимир Илиев - заместник-директор "Производствени въпроси", и Атанас Малинов - главен счетоводител.
(Б)
 
Унифарм планира 2 млн. лв. печалба за 2008
Петък, 02 Юли 2010

Унифарм планира 2 млн. лв. печалба за 2008

От: Мариян Йорданов
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
11.06.2008 13:15 ( UFM )

Д-р Огнян Палавеев е роден през 1949 г. в София. Завършва висше образование в Германия. 36 години работи в областта на икономиката и търговията. През 2007 г. защитава дисертационен труд, с което му се присъжда научна степен „Доктор по фармация”.
От 11 години е Изпълнителен директор на Унифарм АД.
Председател е на Сдружението на българските фармацевтични производители (СБФП), член на Съвета на Директорите на Софарма АД и на Съвета на директорите на Ростбалканфарм – Русия, Председател на Сдружение „Общо Копривщенско Настоятелство”, член на Настоятелството на Японско-Българска изследователска фондация Хасуми – България. Владее немски и руски език.
Женен е и има две деца.Огнян Кирилов Палавеев
Огнян Палавеев.
Снимка: Личен архив
Г-н Палавеев, защо печалбата за първото тримесечие на 2007 г. е над 1,4 млн. лв., а впоследствие се стопява до около 500 хил. лв., има ли сезонност в бизнеса ви?

Това се дължи на изплащане на суми в съответните периоди, свързани с повишени разходи по изпълнение на договори от доставчици и договори за строително-монтажна дейност, покачване на цените на горивата и енергоносителите в края на годината, както и на спада на щатския долар. Също така Министерство на зравеопазването до края на 2007 г. не разглеждаше молби за промяна на цените.

А в момента цените повишени ли са?

Въпреки официално обявената инфлация от 12% до този момент Министерство на зравеопазването не е взело отношение по молбите за промени на цените.

Кога е възможно продажните ви цени да бъдат коригирани?

Държавата, респективно Министерство на зравеопазването, би следвало да има регистрационна функция по отношение на цените на лекарствата за свободния пазар, а не рестриктивна. Държавата би трябвало да регулира единствено цените на реимбурсираните продукти, както е посочено в препоръките на Европейската комисия и G10 от 2002 г.
За съжаление, новият закон за лекарствата направи функцията на държажвата още по-рестриктивна, като обвърза цените на генеричните продукти с цените на техните оригинални референти в съотношение 80% към 20%. Надяваме се този месец да срещнем нужното разбиране от новия министър на здравеопазването.
Основен проблем във взаимоотношенията между Министерство на зравеопазването и индустрията е отказ от приемане на цени на лекарствата, актуализирани в рамките на годишната инфлация, както е предвидено да става от закона за лекарствата.

Какъв е делът на износа в общите продажби?

Износът към общите продажби заема дял от около 18 %.

Колко декара земя и къде притежава Унифарм?

Унифарм АД притежава близо 22 дка.

Каква печалба и продажби планирате за 2008 г.?

Планираната печалба за 2008 г. е в рамките на 2 млн. лв., като прогнозираме около 18 млн. приходи от продажби.

Каква част от продажбите през 2007 г. е осъществена през съответно първото, второто, третото и четвъртото тримесечие?

Продажбите през изминалата година по тримесечия са както следва – 4,205 млн. лв. за първото тримесечие, 5 млн. лв. за второто, 4,039 млн. лв. за третото и 3,074 млн. лв. за четвъртото.

Каква част от печалбата е осъществена съответно през първото, второто, третото и четвъртото тримесечие на 2007 г.?

Започнахме 2007 с 1,488 млн. лв печалба, като резултатът през следващите тримесечия бе повлиян от нарастналите общи разходи, спадът на щатсктата валута и неактуализираните цени на лекарствените продукти.

С колко желаете да бъдат повишени цените на лекарствата?

Нашите цени, както и на всички останали в едно пазарно стопанство се регулират от пазара. Ние не искаме нищо повече.

Регулацията на цените от страна на държавата само до цените на вашите продукти ли се отнася или и за другите фармацевтични компании?

Регулацията на цените се отнася до всички фармацевтични компании, но може да повлияе по различен начин върху цените на различните лекарствени продукти, тъй като се базира на така наречения референтен принцип или сравнение с цените на същите продукти в осем различни европейски държави. Също така, регулацията се извършва на две нива – веднъж за продукти с рецепта, които са предназначени за свободен пазара и втори път – за продуктите, които НЗОК и МЗ заплащат от бюджета. Продуктите без лекарско предписание са освободени от ценова регулация и подлежат само на регистрационен режим.

Планирате ли провеждането на аукцион, на който да се предложи точно определено количество акции на Унифарм?

Не се предвижда на този етап. В случай, че акционерите решат нещо друго ще уведомим инвестиционната общност.

Участвахте ли в търговете от масовата приватизация преди 4 г., когато се предлагаха акции на Унифарм срещу непарични платежни средства?

Не
 
«НачалоПредишна123456СледващаКрай»

Страница 5 от 6